De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Računovodstvo

Mesečna poročila
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- izkaz poslovnega izida po stroškovnih mestih
- izpis stanja in odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
- planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka
Poslovni načrt
- ideja in uresničitev projekta
- strateški in operativni načrt
- investicijsko in finančno pokritje
- financiranje ter upravljanje s sredstvi in viri
Analiza poslovanja
- planirani in realizirani rezultati
- ugotavljanje vzrokov odstopanj
- nepredvidljivi dogodki in motnje
- analiza napačnih odločitev in ravnanja
Kontrola poslovanja
- določitev planskih rezultatov
- ugotovitev dejanskih rezultatov
- ugotovitev in analiza odstopanj
- predlog in izvedba korektivnih ukrepov
Poslovni izid
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- izkaz bilančnega dobička/izgube
- pojasnila in razkritja poslovanja
- elektronska oddaja poročil na AJPES
Davčni izidi
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- priprava prilog k davčnemu obračunu
- elektronska oddaja poročil na FURS
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si