De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Knjigovodenje

Dolgoročna sredstva
- vodenje registra osnovnih sredstev
- nabave, izločitve, odpisi osnovnih sredstev
- obračun amortizacije osnovnih sredstev
- vodenje dolgoročnih finančnih naložb
- vodenje dolgoročnih danih posojil
Dolgoročne obveznosti
- lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
- zakonsko predpisane in ostale rezerve
- razporeditev dobička in izgube iz poslovanja
- dolgoročne finančne obveznosti (bančni krediti)
- dolgoročne finančne obveznosti (leasingi)
Kratkoročna sredstva
- fakturiranje, opomini in izterjava
- evidentiranje izdanih računov
- evidentiranje plačil kupcev
- izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
- vodenje blagajniškega poslovanja
Kratkoročne obveznosti
- evidentiranje prejetih računov
- evidentiranje plačil dobaviteljem
- izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
- evidentiranje pogodbenih prejemkov
- evidentiranje povračil zaposlenim
Vodenje zaloge
- količinsko poslovanje z zalogami
- vrednostno poslovanje z zalogami
- vodenje in nadzor proizvodnje
Obračun DDV
- evidentiranje vhodnega in izhodnega DDV-ja
- izpis knjige izdanih računov
- izpis knjige prejetih računov
Poslovni izid
- odhodki in prihodki poslovanja
- obračun poslovnega izida
- obračun davka od dohodka
- razporeditev poslovnega izida
Prejemki delavcev
- obračun plač, plačilnih list in rekapitulacij
- obračun podjemnih in poslovodnih pogodb
- obračun najemnin in avtorskih honorarjev
- letna napoved dohodnine in priprava M4
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si