De Facto računovodstvo d.o.o.         info@defacto.si       +386 (0)2 229 59 90

Podjetniško svetovanje

Davčno svetovanje
- na področju davčnih predpisov
- pri davku na dodano vrednost
- pri davku iz dohodka pravnih oseb
Poslovni načrt
- ideja in uresničitev projekta
- strateški in operativni načrt
- investicijsko in finančno pokritje
Finančne storitve
- analiza finančnega položaja in predlogi ukrepov
- priprava in vodenje finančne reorganizacije družb
- priprava in sodelovanje pri prisilni poravnavi in stečaju
Pravne storitve
- pomoč pri ustanavljanju novih družb
- vodenje in priprava knjige sklepov družb
- svetovanje na področju delovnega prava

Računovodstvo

Mesečna poročila
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- izkaz poslovnega izida po stroškovnih mestih
- izpis stanja in odprtih postavk kupcev in dobaviteljev
- planiranje prilivov, odlivov in denarnega toka
Poslovni načrt
- ideja in uresničitev projekta
- strateški in operativni načrt
- investicijsko in finančno pokritje
- financiranje ter upravljanje s sredstvi in viri
Analiza poslovanja
- planirani in realizirani rezultati
- ugotavljanje vzrokov odstopanj
- nepredvidljivi dogodki in motnje
- analiza napačnih odločitev in ravnanja
Kontrola poslovanja
- določitev planskih rezultatov
- ugotovitev dejanskih rezultatov
- ugotovitev in analiza odstopanj
- predlog in izvedba korektivnih ukrepov
Poslovni izid
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- izkaz bilančnega dobička/izgube
- pojasnila in razkritja poslovanja
- elektronska oddaja poročil na AJPES
Davčni izidi
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
- obračun davka od dohodkov pravnih oseb
- priprava prilog k davčnemu obračunu
- elektronska oddaja poročil na FURS

Kadrovske storitve

Kadrovske storitve
- prijava in odjava zaposlenih - ZZZS, ZPIZ
- evidenca in vodenje kadrovskih map zaposlenih
- priprava navodil za delovna mesta in zaposlene
- izposoja zaposlenih in nadomeščanje v režiji
Pravne storitve
- priprava pogodb in aneksov o zaposlitvi
- popis opravil in odgovornosti delovnih mest
- priprava sklepov o prenehanju delovnega razmerja
- priprava podjemnih in poslovodnih pogodb

Finančne storitve

Plačilni promet
- elektronski plačilni promet
- e-kompenzacije in večstranski poboti
- zapiranje in odkup terjatev
Denarno načrtovanje
- evidenca preskrbe sredstev
- evidenca porabe sredstev
- načrtovanje denarnega toka
Izterjava dolgov
- bonitetna ocena poslovanja kupcev
- vodenje postopkov izterjave dolgov
- priprava ugovorov zoper sklepe o izvršbah
Kreditno poslovanje
- priprava vlog in podatkov za kredite in leasing
- priprava finančnih pregledov in poročil za banke
- vodenje prejetih in danih kreditov ter obračun obresti

Poslovna operativa

Administracija
- prevzem in oddaja pošte
- priprava in arhiviranje dokumentov
- korespondenca s strankami in vodenje evidenc (CRM)
Poslovno sekretarstvo
- priprava obvestil, vabil, ponudb in dopisov
- vodenje in izdelava zapisnikov organov družb
- enkratne storitve po naročilu in dogovoru

Izdelava pravilnikov

Računovodski pravilniki
- o računovodenju družbe
- o blagajniškem poslovanju
- o popisih sredstev in obveznosti
Kadrovski pravilniki
- o sistematizaciji in organizaciji družb
- o plačah in drugih osebnih prejemkih
- o disciplinski in odškodninski odgovornosti
Splošni pravilniki
- o varovanju osebnih podatkov
- o zagotavljanju varstva pri delu
- o uporabi službenih vozil
Priprava pogodb
- o sodelovanju in razmerjih
- za cesije - odstopi, odkupi
- o dogovorih in sporazumih

Pridobivanje projektnih sredstev

Evropski in drugi lokalni razpisi
- pridobivanje informacij glede objavljenih razpisov
- svetovanje pri pridobivanju nepovratnih EU sredstev
- priprava vsebinske in finančne konstrukcije projekta
- izdelava projektne dokumentacije za razpise
Vodenje evropskih in drugih projektov
- operativno vodenje pridobljenih evropskih projektov
- usposabljanje zaposlenih v času delovanja projekta
- priprava projektnih poročil in poročanje
- črpanje in poraba odobrenih sredstev

Knjigovodenje

Dolgoročna sredstva
- vodenje registra osnovnih sredstev
- nabave, izločitve, odpisi osnovnih sredstev
- obračun amortizacije osnovnih sredstev
- vodenje dolgoročnih finančnih naložb
- vodenje dolgoročnih danih posojil
Dolgoročne obveznosti
- lastniški kapital in poimenske vloge lastnikov
- zakonsko predpisane in ostale rezerve
- razporeditev dobička in izgube iz poslovanja
- dolgoročne finančne obveznosti (bančni krediti)
- dolgoročne finančne obveznosti (leasingi)
Kratkoročna sredstva
- fakturiranje, opomini in izterjava
- evidentiranje izdanih računov
- evidentiranje plačil kupcev
- izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
- vodenje blagajniškega poslovanja
Kratkoročne obveznosti
- evidentiranje prejetih računov
- evidentiranje plačil dobaviteljem
- izpis odprtih postavk, uskladitev IOP
- evidentiranje pogodbenih prejemkov
- evidentiranje povračil zaposlenim
Vodenje zaloge
- količinsko poslovanje z zalogami
- vrednostno poslovanje z zalogami
- vodenje in nadzor proizvodnje
Obračun DDV
- evidentiranje vhodnega in izhodnega DDV-ja
- izpis knjige izdanih računov
- izpis knjige prejetih računov
Poslovni izid
- odhodki in prihodki poslovanja
- obračun poslovnega izida
- obračun davka od dohodka
- razporeditev poslovnega izida
Prejemki delavcev
- obračun plač, plačilnih list in rekapitulacij
- obračun podjemnih in poslovodnih pogodb
- obračun najemnin in avtorskih honorarjev
- letna napoved dohodnine in priprava M4
 • dftlogo5

 •    DE FACTO RAČUNOVODSTVO d.o.o.
        Partizanska cesta 30
        2000 Maribor
        Slovenija

 •   +386 (0)2 229 59 90
 •   +386 (0)2 229 59 91
 •   +386 (0)41 242 343

 •    www.defacto.si
 •    info@defacto.si